Den viktiga vården

De absolut flesta av oss kommer att må dåligt och behöva uppsöka någon form av vård flera gånger i sitt liv. Det kan handla om alltifrån att man drabbats av en allergisk reaktion på något man ätit till att man mår psykiskt dåligt och behöver hjälp för att man inte ska skada sig själv eller någon annan. Det är väldigt viktigt för vårt samhälle och alla individer att vården fungerar för att alla som söker sig till den ska få rätt vård. Följderna av en vård som inte fungerar väl kan vara katastrofala, både kostsamma, tidsödande och i värsta fall ha dödlig utgång för den vårdsökande. Konsekvenserna av att inte få rätt vård vid rätt tid är alldeles för negativa för att vi ens ska kunna riskera det. I Sverige betalar man skatt till staten som avsätter pengar till vården som gör att den inte blir dyr för de som behöver använda den. Detta, till skillnad mot bland annat USA där man får betala stora summor för enkla läkarbesök eller sjukhusbesök. Att gå till läkare i Sverige är inte heller alltid gratis, men kostnaderna brukar hamna på överkomliga nivåer för de absolut flesta.

Offentlig och privat vård

Den offentliga vården styrs till stor del av Sveriges olika landsting, som beslutar hur pengarna ska fördelas mellan de olika vårdplatserna. Landstingen styrs av folkvalda politiker, som väljs i samband med riksdags- och kommunalval vart fjärde år. Den privata vården styrs delvis självt men också delvis av landstingen med och genom skattefinansiering. All typ av sjukvård kan vara både öppen och sluten. Med öppenvård menas sådan vård som är allmänvård, det vill säga, alla kan söka sig till den och är välkomna att komma in med sina problem. Sluten vård är istället sådan vård som kräver att man låser in patienter för deras egen hälsas skull. Det behöver inte betyda att dessa människor är farliga, men de kan vara farliga mot sig själva och eventuellt försöka skada sig själva (eller någon annan). Sluten vård sker inte på ett öppet sjukhus utan på en klinik.